NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ:

 

 

 

TEL :(0426) 371 71 29

FAX:(0426) 371 71 30

PERSONEL DURUMU:

Kurumumuzda 1 Müdür, 1VHKİ bulunmaktadır.

HİZMETLERİMİZ:

..::..NÜFUS CÜZDANI İŞLEMLERİ..::..

Nüfus cüzdanı; kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu kanıtlayan resmi belgedir.Nüfus ve uluslararası aile cüzdanı değerli kağıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının şekil ve içerikleri İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.

 

 

 

Cüzdan Talep Belgeleri :

1- Nüfus ve uluslararası aile cüzdanı talep belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi esastır. Elektronik ortamda düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde daktilo veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile okunaklı olarak düzenlenir.2- Nüfus cüzdanı taleplerinde nüfus cüzdanı talep belgesi, uluslararası aile cüzdanı taleplerinde ise uluslararası aile cüzdanı talep belgesi kullanılır. Nüfus cüzdanı müracaatlarında her kişi için ayrı bir nüfus cüzdanı talep belgesi istenir. Cüzdan isteminde bulunan kişiler talep belgesi ile birlikte cüzdana yapıştırılmak üzere birer adet fotoğrafla yurt içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere müracaat ederler.

 

3- Nüfus ve uluslararası aile cüzdanı talep belgeleri yerleşim yeri muhtarlığından alınır. Nüfus ve uluslararası aile cüzdanı talep belgeleri ile köy ve mahalle muhtarları imza sirküleri karşılaştırılmadan nüfus cüzdanı düzenlenmez. İlçeye bağlı olmayan köy ve mahalle muhtarlarınca düzenlenen talep belgelerine göre cüzdan düzenlenmez. Cüzdan düzenleyen her memura köy ve mahalle muhtarı imza sirküleri yeteri sayıda çoğaltılarak verilir. Kurumlarca da nüfus ve uluslararası aile cüzdanı talep belgeleri düzenlenebilir.

 

Yapıştırılacak Fotoğraflar:

1- Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.

 

2-Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiğinden kabul edilip işleme alınmaz.

 

3- Fotoğraf, nüfus ve uluslararası aile cüzdanında bu alan için ayrılmış olan çizgilerin dışına taşmayacak ebatlarda kesilerek yapıştırılır.

 

4- Nüfus veya uluslararası aile cüzdanı talep belgesi ile nüfus veya uluslararası aile cüzdanına yapıştırılacak fotoğrafların aynı olması zorunludur.

 

5- Talep edilmediği sürece onbeş yaşından küçüklerin nüfus cüzdanına ve nüfus cüzdanı talep belgelerine fotoğraf yapıştırılmaz. Onbeş yaşından büyük çocuklar için, ya da fotoğraflı nüfus cüzdanı düzenlenirken, fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.

 

Kimlere Verileceği:

1- Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların kendilerine veya resmî vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.

 

2- Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayeti haiz olan ana veya babaya verilir.

 

3- Ergin olmayan çocuğun ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi nüfus cüzdanı almaya yetkilidir.

 ..::..ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI..::..

 

1- Uluslararası aile cüzdanı evlendirme memurunca düzenlenerek tören sırasında evlenen çiftlere verilir. Evlendirmeyi yapan memurun uluslararası aile cüzdanı düzenleyememesi durumunda uluslararası aile cüzdanı nüfus müdürlüklerince düzenlenir.

 

2- Evlendirme yapıldığı halde evlenme cüzdanının alınmamış olması, Türk vatandaşlığının kazanılması, uluslararası aile cüzdanının kaybolması veya çalınması ya da yıpranması durumlarında nüfus müdürlüklerince uluslararası aile cüzdanı düzenlenir. Evliliğin herhangi bir nedenle son bulması halinde uluslararası aile cüzdanı düzenlenmez.

 

 

..::..DOĞUM..::..

 Bildirim Süresi : Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde olayın olduğu yer veya herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.

Bildirim Yükümlülüğü: Bildirim; ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından, doğumu gösteren resmî belgeye veya sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir. Evlilik dışında dünyaya gelen çocukların bildirimi ise ana, ananın küçük, kısıtlı veya ölmüş olması ya da velayetin kendisinden alınmış olması durumunda çocuk için atanacak vasi veya kayyımları tarafından veya velayetin babaya verilmesi durumunda baba tarafından yapılır.

 

Bildirim şekli: Doğumla ilgili yapılan bildirimler nüfus müdürlüklerince doğum tutanağına geçirilir. Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ilgilinin sözlü beyanı esas alınır.

 

Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi ile yapılır. Bildirim, çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe, ana ile babanın tam kimlik bilgileri ve nüfusta kayıtlı oldukları yeri gösteren belgelerle birlikte dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle de yapılabilir. Dış temsilcilik, bildirim tarihi olarak evrakın postaya verildiği tarihi esas alarak düzenlenecek doğum tutanağını nüfus müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür.

 

 

 

 

 

 

..::..NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VERİLMESİ..::..

 

1- Kişinin aile kütüğündeki kaydının çıkarılması ve aslına uygunluğunun nüfus müdürlüğünce onaylanması ile elde edilen nüfus kayıt örnekleri, aksi ispat edilene kadar geçerlidir. Nüfus kayıt örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilemez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmî bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.

2- Düzenlendikleri tarihten itibaren yüzseksen gün içerisinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder. Nüfus kayıt örneğinin kullanılacağı alanlara göre Bakanlık bu süreyi otuz güne kadar kısaltmaya yetkilidir.

3- Nüfus kayıt örneklerinde kullanılan mühürler okunacak şekilde uygulanır.

4- Nüfus kayıt örneği istenmesinde ve verilmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Nüfus kayıt örneklerinde, bunları istemeye yetkili olanlar tarafından, açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmez.

b) İdarece yapılan maddî hatalar nedeniyle kayıtlar üzerinde yapılan düzeltmelere ilgililer ya da kurumlarca açıkça istenmediği takdirde kayıt örneklerinde yer verilmez.

c) Sosyal güvenlik kurumlarınca talep edilen nüfus kayıt örneklerinde kişinin adı, soyadı, baba ve ana adları ile doğum tarihine ilişkin düzeltmeler gösterilir.

ç) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 314 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca mahkeme kararı olmadıkça ya da evlatlık istemedikçe evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler açıklanamaz, hiç kimseye ya da kuruluşa verilemez.

5-Mahkemelerce istenen nüfus kayıt örneklerinde düşünceler alanındaki açıklamaların tümü belirtilir.

 

 

Nüfus Kayıt Örneği İsteği ve Alma Yetkisi:

1-

a) Bakanlık,

b) Dış temsilcilikler,

c) Asker alma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı,

ç) Adlî makamlar,

d) Adlî işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları,

e) Evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar,

f) Ölüm işlemleri için resmî sağlık kuruluşları ya da köy muhtarları,

g) Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.

2- Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişiler, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle, Bakanlık veya mülkî idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler. Talep yazıları açılacak bir dosyada nüfus müdürlüğüne geldiği tarih sırasına göre saklanır.

3- Birinci fıkranın (g) bendinde sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar, medenî hal bilgisi dışında, bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.

 

 

..::ADRES KAYIT SİSTEMİ..::..

 

Türk Vatandaşlarının ve Türkiye' de herhangi bir amaçla en az altı ay yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların adres kayıtlarının, T.C. Kimlik numaraları ile eşleştirilerek,elektronik ortamda, merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulmasını sağlayan bir sistemdir.

 

 

Bildirim Yükümlülüğü:

 

5490 Sayılı Nüfuz Hizmetleri Kanununun 50. Maddesi , Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 13. ve Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 18. Maddesine göre engellilik, yaşlılık,hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan yerine beyanda bulunabilecek, yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimlerini muhtarlar yirmi işgünü içinde elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe, mümkün olmaması halinde ise kağıt ortamında bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne bildirir.

 

Yerleşim yeri adresi:1- Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer olup, kişinin beyanıyla belirlenir.

2- Kişinin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz.

3- Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı halde Türkiye' de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin halen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır.

4- İşyeri ile yerleşim yeri adresi aynı ise bildirilen adres, yerleşim yeri adresi olarak kabul edilir.

5- Yerleşim yeri adresi beyan ve tescil edilmedikçe diğer adres tescil edilemez.

6- Nüfus kayıtları tutulan yabancıların yerleşim yeri adresi ve bunlardaki değişiklikler yabancılar kütüğüne işlenir.

7- Askerlik hizmetini yapanların yerleşim yeri adresi, askerlik öncesi son yerleşim yeri adresidir.

8- Yatılı okul, çocuk ıslah evleri veya yetiştirme yurdu gibi yerlerde kalan ve ergin olmayanların yerleşim yeri adresi ana ve babanın sürekli kalma niyetiyle beyan ettiği yerleşim yeri adresidir.

9- Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunan ya da sağlık, bakım kurumunda veya ceza evinde bulunanların yerleşim yeri adresi son yerleşim yeri adresidir.

Diğer adres:

 

 

1- Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlara ait adres bilgileri kişinin talebi halinde diğer adres olarak tutulur.

2-Kişilerin diğer adreslerini bildirme zorunlulukları yoktur. Ancak kişiler yerleşim yeri adresleri ile birlikte veya ayrıca diğer adreslerini de bildirebilirler.

3- Askerlik hizmetinin yapıldığı yer, yatılı okul, çocuk ıslah evi, yetiştirme yurdu, hastane, cezaevi, öğrenci yurdu, huzurevi gibi kişinin geçici olarak kaldığı adresler diğer adres olarak kaydedilir.

4- Her türlü doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı kişilere yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, spor salonu, yurt, huzurevi, sosyal ve eğitim tesisleri gibi yerler diğer adres olarak tutulur. Spor salonu ve sosyal eğitim tesisleri dışında kalan adreslerin Ulusal adres veri tabanında bulunması durumunda bu yerler Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeden sonra uygun görülmesi halinde kişilerin yerleşim yeri adresi olarak tutulabilir.

5- Sığınma evi, şefkat evi ve bir olay üzerine tanıklık yapan kişilerin koruma altına alındıkları adresler diğer adrestir.

 

 

Adres Beyan Formu:

 

1- Yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin değişikliğine ilişkin bildirimler şekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenmiş olan formlar ile yapılır. Bildirimlerde kişilerin beyanı esas alınır.

2- Yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin değişikliğine ilişkin bildirimlerin; Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız ve yabancılar tarafından Adres beyan formu (A), yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından ise Adres beyan formu (B) doldurulmak suretiyle yapılması zorunludur.

3-Adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

4-Bu formların dışında yapılmış olan bildirimler işleme alınmaz.Adres Beyan Formlarının Temini:

 

1-

a) Genel Müdürlüğün www.nvi.gov.tr internet adresinden,

b) Nüfus müdürlüklerinden,

c) Hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlardan,

ç) Muhtarlıklardan,

d) Dış temsilciliklerimizden,

temin edilebilir.

2- Ayrıca belirlenen standartlara uygun olmak şartı ile özel kuruluşlarca bastırılıp, dağıtımı yapılan adres beyan formları da kullanılabilir.3- Kurumlar, Bakanlığın belirlediği standartlara uygun adres beyan formlarını kendileri temin eder.

 

 

Ceza Hükümleri :Kanunda: gerçeğe aykırı yerleşim yeri ve diğer adres belgesi veren köy ve mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenlerin altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.

Adres beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere 250 TL,

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ise 500 TL para cezası ile ezalandırılmaları öngörülmüştür.

FOTOĞRAF GALERİSİ